Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van de website van Galleria Regina gelden de volgende voorwaarden.Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van de website komen uitsluitend toe aan Galleria Regina of haar toeleveranciers. Bezoekers van de website zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden gegevens en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Galleria Regina is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Galleria Regina heeft de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Galleria Regina aan de samenstelling van de website besteedt, kan Galleria Regina niet garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Galleria Regina wijst in dat verband iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de website verstrekte informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Galleria Regina.

De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen, aanvullingen en weglatingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Galleria Regina behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de website en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.